Ortam Ölçümlerinde Danışmanlık

Ortam Ölçümlerinde Danışmanlık

Ortam Ölçümlerinde Danışmanlık

Ortak sağlık ve güvenli birimlerinin (OSGB’lerin) ortam ölçümü yapma görevi ve yetkisi bulunmamaktadır.

Ancak bu ölçümler, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma ve sürdürmenin temel unsurlarındandır.

Ortam ölçümlerinde uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlarla sizleri buluşturmanın, iş sağlığı ve güvenliği konusunda verdiğimiz hizmeti bütünleyeceğini düşünmekteyiz.

Gelin hep birlikte daha sağlıklı, daha güvenli iş ortamlarında hizmet ve mal üretimi yapalım. Meslek hastalıklarından ve iş kazalarından arınmış bir iş yaşamı oluşturalım.

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ
Barış Mah. Peyami Safa Sk. Çarşı Apt. No:1/9/3
Beylikdüzü / İSTANBUL
TEl: 0212 812 49 81
WEB: www.batiisguvenligi.com
E-Mail: info@batiisguvenligi.com

 


Acil Durum Yönetimi

Acil Durum Yönetimi

İLGİLİ MEVZUAT
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete)

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

•Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
• Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
• Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
• Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
•Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
•Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
•Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ -OSGB uzmanları işyerinde çalışan personeli olası acil durumlara yönelik (yangın, patlama, deprem, sel, sabotaj vb) yapılması gerekenleri Acil Durum Planları ile tanımlar. Acil Durum planlarının bilinmesi, benimsenmesi için eğitimler planlar, tatbikatlar düzenler, acil durumlara karşı hazırlıklı bulunulmasını sağlar.

Acil Durum Planları, ileride oluşabilecek olası acil durumlar karşısında ortaya çıkacak ihtiyaçlara ve bu ihtiyaçlar ile ilgili düzenlemelere dayanılarak hazırlanır. Acil Durum Planları hazırlanırken, kuruluşun karşılaşabileceği tüm olası acil durumlar belirlenir, gerçekleşme olasılığına göre tatbikat planlarının periyodu belirlenir.

Acil Durum Yönetim Süreci;
•Olası acil durumlar kaynaklarının, niteliğinin, büyüklüğünün ve sonuçlarının tanımlanması,
•Acil durum dokümanlarının (Acil Durum El Kitabı, Acil Durum Prosedürü, Acil Durum Uygulama Talimatları,

Acil Durum Planları, Acil Durum Tahliye Planları tanımlanması, tüm çalışanlara duyurulması, dağıtımı;
•Acil Durum Planlarının hazırlanması ve ilgili bölümlerde asılması, duyurulması,
•Acil Durum Tahliye Planlarının hazırlanması ve ilgili bölümlerde asılması, duyurulması,
•Acil durum müdahale ekiplerinin belirlenmesi, yönetim, iletişim ve koordinasyon esaslarının tanımlanması,
•Acil durum ekiplerinin periyodik eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
•Acil durum müdahale ekipmanlarının belirlenmesi, yerleşim planının hazırlanması,
•Acil durum müdahale ekipmanlarının periyodik uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi, varsa uygunsuzlukların giderilmesi,
•Acil durum senaryolarının oluşturulması ve tatbikatların gerçekleştirilmesi, raporlanması,
•Değişen durumlara göre Acil Durum Planlarının güncellenmesi

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ
Barış Mah. Peyami Safa Sk. Çarşı Apt. No:1/9/3
Beylikdüzü / İSTANBUL
TEl: 0212 812 49 81
WEB: www.batiisguvenligi.com
E-Mail: info@batiisguvenligi.com


Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme

İLGİLİ MEVZUAT

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete)Yeni

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder. (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği – Madde 5)

İşveren Risk değerlendirmesi ekibini kurulmasını sağlar. (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği – Madde 5)

 

· Aşağıdaki üyelerden oluşan bir Risk değerlendirme ekibi kurulur;

. İşveren veya işveren vekili,

. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten İş Güvenliği Uzmanları ile İşyeri Hekimleri,

. İşyerindeki Çalışan Temsilcileri,

. İşyerinde ki destek elemanları

. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

· İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

· Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

· İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar,

· Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

 

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ  – OSGB YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ -OSGB, Risk Değerlendirme Hizmetlerini aşağıdaki aşamalara uygun gerçekleştirir (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği – Madde 7);

 

· Risk değerlendirmesi; tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir,

 

· Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır,

· Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır (Madde 8);

. İşyeri bina ve eklentileri,

. İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler,

. Üretim süreç ve teknikleri,

. İş ekipmanları,

. Kullanılan maddeler,

. Artık ve atıklarla ilgili işlemler,

. Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar,

. Çalışanların tecrübe ve düşünceleri,

. İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri,

. Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları,

. Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu,

. İşyerinin teftiş sonuçları,

. Meslek hastalığı kayıtları,

. İş kazası kayıtları,

. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar,

. Ramak kala olay kayıtları,

. Malzeme güvenlik bilgi formları,

. Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları,

. Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları,

. Acil durum planları,

. Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

 

· Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilir,

· Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

. İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler,

. Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler,

. İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler,

. Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret

sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler,

. İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler,

. Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler,

oİşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler,

. Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler,

. Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler,

. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

· Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikelerle ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır. Sonuçlar risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılır.

 

· Riskler belirlenir ve analiz edilir. (Madde 9)

. Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.

. Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

. İşyerinde birbirinden farklı işlerin yürütüldüğü bölümlerin bulunması halinde birinci ve ikinci fıkralardaki hususlar her bir bölüm için tekrarlanır.

. Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.

. Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.

· Riskler aşağıdaki aşamalara uygun kontrol edilir. (Madde 10)

. Planlama; Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.

. Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.

– Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması,

– Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi,

– Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

. Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.

. Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır.

. Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır.

. Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır.

· Risk Değerlendirmesi asgari aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir. (Madde 11)

. İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı yazılır,

. Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri kaydedilir,

. Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi yazılır,

. Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı yazılır,

. Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler kaydedilir,

. Tespit edilen riskler yazılır,

. Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler yazılır,

. Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları yazılır,

. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi kaydedilir,

. Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır,

. Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

· Risk Değerlendirmesi aşağıdaki durumlarda yenilenir. (Madde 12)

. Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

. Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir;

– İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,

– İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi,

– Üretim yönteminde değişiklikler olması,

– İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,

– Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,

– Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,

– İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

 

“Read More”

Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

İLGİLİ MEVZUAT

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete)

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yönetmeliğin 4.ncü maddesi ne göre işverenler işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almak amacıyla;

· Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

· Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak,

· Eğitimlerin düzenlenmesi için uygun yer, araç, gereç ve diğer kaynakları temin etmek,

· Çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş    ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlamak;

. Yeni eğitim; çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

. İlave eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki bilgilerinin eksikliklerini gidermek ve meslekteki niteliklerini geliştirmek için ilave bilgiler vermek üzere düzenlenen programlardır.

. İleri eğitim; çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve meslekte eskimişliği gidermek için düzenlenen programlardır.

· Eğitim Programlarına uygun eğitimlerin düzenlenmesini ve çalışanların bu programlara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

· Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ  YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ , OSGB Hizmeti sunduğu işyerlerinde bu yönetmeliğe uygun İSG Eğitimlerini yönetir. Hizmet verdiği işyerlerinin sağlıklı ve güvenli bir ortam haline gelmesi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarının azaltılması, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğrenmesi, İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulmasını hedefler. Yetkili İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleriyle aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirir;

· Eğitim programlarını tüm çalışanların, İSG çalışan temsilcilerinin, Bölüm yöneticilerinin katılımlarını sağlayarak görüşleri alınarak hazırlanır, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren Yıllık Eğitim    Planını hazırlanır ve tüm çalışanlara duyurulması sağlanır,

· Yıllık Eğitim Planında verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı tanımlanır,

· Yıllık Eğitim Planındaki eğitimler işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

· Yıllık Eğitim Planına uygun teorik ve pratik olarak düzenlenen eğitimler Eğitim Katılım Tutanaklarıyla kayıt altına alınır,

· Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek yeni eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilir,

· İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgelerin çalışanların özlük dosyalarında saklaması sağlanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin  konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

·  Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve İSG temsilcileri için,  özel önlem alınmasını gerektiren süreçler/alanlar için çalışanlara özel eğitimler düzenlenir.

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ
Barış Mah. Peyami Safa Sk. Çarşı Apt. No:1/9/3
Beylikdüzü / İSTANBUL
TEl: 0212 812 49 81
WEB: www.batiisguvenligi.com
E-Mail: info@batiisguvenligi.com

 

“Read More”

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

İLGİLİ MEVZUAT
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete) Yeni
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (27.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete)

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşveren, işyerlerinde alınması gereken İSG tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi hizmetlerinin sağlanması, koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personelini (Sağlık Memuru, Hemşire) görevlendirmekle yükümlüdür. (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.1)

 

İşveren, İSG hizmetleriyle ilgili aşağıdaki hususlardan sorumludur (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.2);

. Hizmet alınan OSGB’lerin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak,

. Hizmet aldığı OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,

. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

. Hizmet aldığı OSGB’ler tarafından İSG mevzuatına uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,

. İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için,

Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak.

 

Tehlike Sınıfı Kısmi çalışma süresi (En az) Tam çalışma süresi (En az)
Az Tehlikeli İşçi başına 5 dak/ay Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 2000 İşçi
Tehlikeli İşçi başına 10 dak/ay Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 1000 İşçi
Çok Tehlikeli İşçi başına 15 dak/ay Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 750 İşçi

 

.10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;

 

Tehlike Sınıfı Kısmi çalışma süresi (En az)
Az Tehlikeli İşçi başına 25 dak/yıl

İşveren, OSGB hizmetleriyle ilgili katılım sağlama ve bilgilendirme yapmakla yükümlüdür (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 6.1);

. OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda Çalışan Temsilcilerinin önceden görüşlerinin

alınmasını sağlamak,

. OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda Çalışan Temsilcisi ve çalışanları bilgilendirmek,

. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında hizmet aldığı OSGB personelini, hizmet alınan taşeron firma işverenlerini ve personelini bilgilendirmek,

. Hizmet alınan taşeron firma çalışanlarının sağlık bilgilerini OSGB görevlilerine ulaştırmak,

. İSG mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapmak.

İşveren, İş Sağlığı ve güvenliği kayıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdür (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 7.1, 7.2);

. İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar,

. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

 

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ -OSGB YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ-OSGB, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla İşyeri Hekimliği Hizmetlerini mevzuata uygun gerçekleştirir (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 13.1);

. İşyerinde sağlık risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamını gözetler, işverene rehberlik yapar, öneriler hazırlar,

. Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek için sağlık gözetimlerini uygular,

. Çalışanların iş sağlığı eğitimlerini planlar, işveren onayına sunar, plana uygun eğitimleri gerçekleştirir, sağlık riskleri ve korunma tedbirleri hakkında bilgilendirir,

. İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonunu yapar, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,

. İş Sağlığıyla ilgili yapılacakları belirler Yıllık Çalışma Planı ile kayıt altına alır,

. İş Sağlığıyla ilgili riskler açısından çalışma ortamının gözetimini yapar, çalışanların sağlık gözetimini yapar, iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili çalışmaları kayıt altına alır, gerçekleştirilen faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Raporu ile bakanlığa raporlar,

. Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uygun olarak saklar,

 

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ-OSGB, İşyeri Hekimliği hizmetlerini, deneyimli ve yetkili İşyeri Hekimleriyle gerçekleştirir (İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik – Madde 15.1);

. Rehberlik ve danışmanlık görevini icra eder;

. Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,

. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,

. İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,

. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,

. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,

. İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

. Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

. İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmaktır.

 

. Sağlık gözetimini gerçekleştirir;

. Tüm işçilerin (gece postaları da dâhil) sağlık gözetimini yapmak,

. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

. Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek,

. Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

. Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,o Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,

. Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.

 

. İş Sağlığıyla ilgili Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirir;

. İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

. İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,

. İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,

. Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vermek.

 

. İlgili birimlerle işbirliği yapar;

. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,

. İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,

. İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

. Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

. Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,

. Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

 

. İşyeri Hekimleri yetkileri çerçevesinde gerekli faaliyetleri yürütür ((İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik – Madde 16.1);

. İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirir, gerekli tedbirlerin işveren tarafından alınmasını sağlar,

. İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,

. Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapar.

. İşyeri Hekimlerimiz mevzuatta belirtilen aşağıdaki çalışma saatlerine uygun çalışır (Madde 18)

 

Tehlike Sınıfı Kısmi çalışma süresi (En az) Tam çalışma süresi (En az)
Az Tehlikeli İşçi başına 5 dak/ay Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 2000 İşçi
Tehlikeli İşçi başına10 dak/ay Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 1000 İşçi
Çok Tehlikeli İşçi başına 15 dak/ay Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 750 İşçi

.10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;

 

Tehlike Sınıfı Kısmi çalışma süresi (En az)
Az Tehlikeli İşçi başına 25 dak/yıl

 

. İşyeri Hekimlerimize destek olma amacıyla hizmet veren diğer sağlık personelimiz aşağıdaki görevleri icra eder (Madde 19)

. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

. İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini İşe Giriş/Periyodik Muayene Formuna yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

. İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.

“Read More”

İş Sağlığı ve Güveniliği

İş Sağlığı ve Güveniliği

İLGİLİ MEVZUAT

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete) Yeni

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete – Değişiklik 11.10.2013 Tarih ve 28792 sayılı Resmi Gazete) Yeni

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren, işyerlerinde alınması gereken İSG tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi hizmetlerinin sağlanması, koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personelini (Sağlık Memuru, Hemşire) görevlendirmekle yükümlüdür. (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.1)

İşveren, İSG hizmetleriyle ilgili aşağıdaki hususlardan sorumludur (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 5.2);

· Hizmet alınan OSGB’lerin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmak,

· Hizmet aldığı OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamak,

· İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

· Hizmet aldığı OSGB’ler tarafından İSG mevzuatına uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,

· İşyeri hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamak.

 

Tehlike Sınıfı Kısmi çalışma süresi (En az) Tam çalışma süresi (En az)
Az Tehlikeli (C) İşçi başına 10 dak/ay Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 1000 İşçi
Tehlikeli (B) İşçi başına 20 dak/ay Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 500 İşçi
Çok Tehlikeli (A) İşçi başına 40 dak/ay Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 250 İşçi
·10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;
Tehlike Sınıfı Kısmi çalışma süresi (En az)
Az Tehlikeli (C) İşçi başına 60 dak/yıl

İşveren, OSGB hizmetleriyle ilgili katılım sağlama ve bilgilendirme yapmakla yükümlüdür (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 6.1);

· OSGB’de görevli İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda Çalışan Temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlamak,

· OSGB’de görevli İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personelinin çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda Çalışan Temsilcisi ve çalışanları bilgilendirmek,

· Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında hizmet aldığı OSGB personelini, hizmet alınan taşeron firma işverenlerini ve personelini bilgilendirmek,

· Hizmet alınan taşeron firma çalışanlarının sağlık bilgilerini OSGB görevlilerine ulaştırmak,

· İSG mevzuatı gereği, yükümlü olduğu kayıt ve bildirimleri hizmet aldığı OSGB ile işbirliği içerisinde yapmak.

 

İşveren, İş Sağlığı ve güvenliği kayıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdür (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 7.1, 7.2);

· İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar,

· Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde gönderir.

 

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ -OSGB YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ-OSGB, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla İş Güvenliği Hizmetlerini mevzuata uygun gerçekleştirir (İSG Hizmetleri Yönetmeliği – Madde 13);

· İşyerinde iş güvenliği risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamını gözetler, işverene rehberlik yapar, öneriler hazırlar,

· Çalışanların iş güvenliği eğitimlerini planlar, işveren onayına sunar, plana uygun eğitimleri gerçekleştirir, iş güvenliği riskleri ve tedbirler hakkında bilgilendirir,

· İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonunu yapar, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar,

· İş güvenliğiyle ilgili yapılacakları belirler, Yıllık Çalışma Planı ile kayıt altına alır,

· İş güvenliğiyle ilgili riskler açısından çalışma ortamının gözetimini yapar, çalışanların işe uyum gözetimini yapar, iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili çalışmaları kayıt altına alır, gerçekleştirilen faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Raporu ile bakanlığa raporlar,

· Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki özlük dosyalarında gizlilik ilkesine uygun olarak saklar.

 

BATI YANGIN ve İŞ GÜVENLİĞİ -OSGB, İş Güvenliği hizmetlerini, deneyimli ve yetkili İş Güvenliği Uzmanlarıyla gerçekleştirir (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik – Madde 9);

· Rehberlik görevini icra eder;

. İSG mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak işyerinde yapılan çalışmaların (yapılacak değişikliklerle ilgili olarak (tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere) planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlar, işverene önerilerde bulunur,

. Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesini sağlar,

. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir,

. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırır ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapar,

işverene önerilerde bulunur,

. İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların

(RAMAK KALA) nedenlerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapar ve işverene önerilerde bulunur.

 

· Risk değerlendirme çalışmalarını yönetir;

. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamalara katılır,

. Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar,

 

· Çalışma ortamı gözetimini yapar;

. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar ve uygulamaları kontrol eder,

. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, bu konuda işverene önerilerde bulunur, uygulamaları takip eder

. Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder,

 

· Eğitim, bilgilendirme ve kayıt görevlerini icra eder;

. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunar ve

uygulamalarını yapar/kontrol eder,

. Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği Yıllık Değerlendirme Raporunu işyeri hekimi

ile işbirliği halinde hazırlar,

. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder,

. Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla İSG talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.

 

· İlgili birimlerle işbirliğini sağlar;

. İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapar, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma

yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yapar,

. Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı Yıllık Çalışma Planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlar,

. Bulunması halinde üyesi olduğu İSG Kuruluyla işbirliği içinde çalışır,

. Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

 

· İSG mevzuatına uygun yetkilerini kullanır (Madde 10);

. İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin makul bir süre içinde işveren

tarafından yerine getirilmesini sağlar,

. İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işverenle birlikte gerekli tedbirlerin

acilen alınmasını sağlar,

. Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yaparak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşır ve

çalışanlarla görüşür,

. Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapar,

 

· İş Güvenliği Uzmanlarımız mevzuatta belirtilen aşağıdaki çalışma saatlerine uygun çalışır (Madde 12)

 

Tehlike Sınıfı Kısmi çalışma süresi (En az) Tam çalışma süresi (En az)
Az Tehlikeli (C) İşçi başına 10 dak/ay Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 1000 İşçi
Tehlikeli (B) İşçi başına 20 dak/ay Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 500 İşçi
Çok Tehlikeli (A) İşçi başına 40 dak/ay Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 250 İşçi
·10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;
Tehlike Sınıfı Kısmi çalışma süresi (En az)
Az Tehlikeli (C) İşçi başına 60 dak/yıl
“Read More”

İş Güvenliği Ekipmanları

İş Güvenliği Ekipmanları
İhtiyacınız olan tüm iş güvenliği ekipmanları mevcuttur.

İş güvenliği levhaları
Yangın Yönlendirme levhaları
Işıklı Yönlendirme levhaları
Trafik Bariyerleri
Trafik Konileri
Yangın Battaniyesi
Yanık İlk Yardım
Kimyasal İlk Yardım
Yüksekte Çalışma Ekipmanları
İş Emniyet Kemeri
Can Halatı
Karabina
Şok Emicili Uzatma Halatı
Tripod ve Taşıma Makarası
İp Merdiven
Güvenlik Ağı
Plum Göz Duşu
Plum Göz Duşu İstasyonu
Plum Yara Bandı
İlk Yardım Ekipmanları
İlk Yardım Çantası
Kaydırmaz Bant
Fosforlu Bant
Yer İşaretleme Bandı
Kafa Koruyucu Baretler
Yüz Siperi
Göz Koruyucular
İşçi Ayakkabıları
Kulak Koruyucular
Eldiven
Toz Maskesi
Gaz Maskesi